Algemene verkoopsvoorwaarden goederen/diensten

ALGEMEEN

1. Elke bestelling/opdracht bij de vennootschap BAT SERVICES BVBA (“BAT SERVICES”) wordt uitsluitend beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bijgevolg, indien een klant een bestelling plaatst, dan betekent dit dat hij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet goedgekeurd worden door een schriftelijk akkoord vanwege BAT SERVICES. Deze voorwaarden primeren op alle bedingen vermeld in de documenten van de klant.

BAT SERVICES behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze zullen van toepassing zijn op elke bestelling van de klantgeplaatst ná de mededeling van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2. De verkoopsovereenkomst en/of dienstverleningsovereenkomst komt tot stand van zodra er tussen de BAT SERVICES en de klant een akkoord is bereikt over het voorwerp en de prijs hetzij schriftelijk, hetzij mondeling met schriftelijke bevestiging achteraf door BAT SERVICES. De verkoopsovereenkomst en/of dienstverleningsovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten onder de voorwaarden zoals opgenomen in de door BAT SERVICES aan de klant verstuurde offerte. Ingeval de overeenkomst meerdere opeenvolgende leveringen voorziet, dan zal elke gedeeltelijke levering als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd worden.

OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN /DIENSTEN

3. De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de aanvaarde offerte/bestelling. Indien BAT SERVICES zich in de onmogelijkheid bevindt te leveren conform de offerte/bestelling – omwille van redenen buiten haar wil om, zoals bv. het stopzetten van de productie van de verhandelde producten, behoudt BAT SERVICES zich het recht voor de karakteristieken van deze bestelling lichtelijk aan te passen, na de klant hiervan op de hoogte te hebben gebracht.

4. BAT SERVICES kan geen garantie geven aan de klant omtrent de samenstelling van de aangeboden producten met uitzondering van de oorsprong van de producten (producent) en de conformiteit van de producten aan de wettelijke specificaties.

BAT SERVICES kan geen garantie geven aan de klant voor bepaalde gewenste specificaties van de aangeboden producten en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant om iedere vracht te testen vooraleer tot verwerking van de producten over te gaan.

PRIJS

5. Alle prijzen zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW. Andere kosten zoals de transport-, opslag- en leveringkosten zijn standaard niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte/bestelling.

6. De prijs is deze zoals vermeld in de overgemaakte offerte. Indien tengevolge van elementen waaraan BAT SERVICES vreemd is, zoals bv. de koers van buitenlandse waarden, haar vaste of variabele kosten die op de vaststelling van de prijs ingrijpen, zouden wijzigen, zal een prijsherziening kunnen doorgevoerd worden.

LEVERING

7. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete of schadevergoeding in hoofde van BAT SERVICES of de ontbinding van de overeenkomst door de klant rechtvaardigen.

8. BAT SERVICES kan altijd weigeren één of meer leveringen uit te voeren of nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer de klant één van zijn verbintenissen ten aanzien van BAT SERVICES (bijvoorbeeld, zijn betalingsverplichting) niet nakomt, ongeacht de aard ervan.

BAT SERVICES kan altijd weigeren één of meer leveringen uit te voeren of nieuwe bestellingen te aanvaarden wanneer er een risico bestaat dat nog te leveren producten niet voldoen aan de door de klant gevraagde specificaties. In geen geval kan BAT SERVICES ertoe gehouden zijn om een schadevergoeding te betalen. In geen geval kan BAT SERVICES ertoe worden verplicht de voorraad van de koper terug te nemen.

Indien de bestelde goederen moeten worden geleverd in een ander land dan België, dan wordt de klant beschouwd als zijnde de invoerder en moet hij in dit opzicht de wetten en reglementering van het land waar hij de goederen ontvangt, respecteren. De klant kan onderworpen zijn aan invoerrechten en invoerheffingen bij aankomst van deze goederen in het land van levering. In voorkomend geval zijn al deze bijkomende kosten ten laste van de klant.

TRANSPORT

9. Het transport en manipulatie van de goederen wordt in de regel niet door BAT SERVICES ten laste genomen en gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de klant met de transportfirma.

Slechts indien er een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst bestaat tussen BAT SERVICES en de klant kan de klant aannemen dat BAT SERVICES zal instaan voor de kosten van het transport naar de plaats van afgifte.

Het transport en manipulatie van de goederen tot op de plaats van afgifte, zelfs indien voor rekening van BAT SERVICES, is op risico en verantwoordelijkheid van de klant uit hoofde van de kwaliteit van de producten en de verpakking (incl. palets). De klant dient steeds de lading en wagen te controleren op naleving van alle geldende reglementeringen (waaronder de ADR-reglementering) bij het betreden van zijn terreinen.

EIGENDOMSOVERDRACHT

10. De geleverde producten/goederen blijven de eigendom van BAT SERVICES tot op het ogenblik van hun volledige betaling, niet alleen van deze producten/goederen, maar ook van alle producten/goederen die door BAT SERVICES aan de klant werden verkocht en geleverd en waarvoor de prijs nog niet volledig zou zijn voldaan.

Onder prijs dient te worden verstaan, de prijs die door BAT SERVICES werd gefactureerd, met inbegrip van de kosten, in het bijzonder de met de overeenkomst verbonden transportkosten en de BTW, alsook de eventueel verschuldigde moratoire interesten en (schade)vergoeding verschuldigd ingevolge de niet of laattijdige uitvoering van de overeenkomst.

De clausule van eigendomsvoorbehoud wordt geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de klant. De betaalde voorschotten blijven BAT SERVICES verworven ter vergoeding van de eventuele verliezen bij wederverkoop.

OVERDRACHT VAN RISICO

11. Het risico van gedeeltelijk of volledig verlies of beschadiging van de producten/goederen gaat over op de klant op de datum waarop de producten ter beschikking staan van de klant, ongeacht het feit of de klant de producten/goederen al dan niet ontvangst neemt, of hij ze al dan niet in de gebouwen van leverancier of BAT SERVICES afhaalt.

KLACHTEN

12. De klant dient de producten/goederen bij het in ontvangst nemen te controleren of te laten controleren voor het overgaat tot verwerking ervan. Klachten moeten per aangetekend schrijven toekomen bij BAT SERVICES ten laatste 8 kalenderdagen na het in bezit nemen van de producten/goederen, of deze nu ontvangen zijn door de klant of door een derde. Eens deze termijn verstreken is, worden de producten/goederen beschouwd als door de klant aanvaard.

Geen enkele klacht mag worden aangehaald als excuus om de betaling van een factuur uit te stellen. Terugzendingen worden enkel aanvaard mits voorafgaande schriftelijke aanvraag en schriftelijke aanvaarding door BAT SERVICES. De kosten van een terugzending georganiseerd door de klant zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BAT SERVICES zullen op generlei wijze kunnen aangerekend worden aan deze laatste.

13. Alle klachten en betwistingen i.v.m. de factuur moeten eveneens bij aangetekend schrijven geformuleerd worden binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum, zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

AANSPRAKELIJKHEID

14. BAT SERVICES kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor voorzienbare schade die rechtstreeks veroorzaakt is door het niet of gebrekkig uitvoeren van haar contractuele verplichtingen. BAT SERVICES kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals bedrijfsschade, omzetverlies, winstderving, goodwill schade, welke uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

De goederen die door de klant of derden werden aangepast en/of verwerkt zullen in geen geval worden vervangen of terugbetaald.

BETALING

15. Tenzij anders bepaald op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar bij ontvangst op de zetel van BAT SERVICES, zonder korting en zonder dat er compensatie kan worden ingeroepen.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt alle andere facturen, vervallen of niet, van rechtswege onmiddellijk invorderbaar. BAT SERVICES heeft het recht om op elk ogenblik betalingsgaranties te eisen. Bij gebrek aan het ontvangen van de gevraagde garanties, zal BAT SERVICES het recht hebben om de levering van de lopende bestellingen uit te stellen of om deze als nietig en zonder waarde te beschouwen. Alle directe of indirecte kosten voortvloeiend uit de niet-naleving van de betalingstermijn zullen ten laste van de klant zijn.

Bij niet-betaling binnen de 7 dagen na de vervaldatum, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest aan een jaarlijkse interestvoet van 8% te rekenen vanaf de vervaldatum, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 100 Euro, voor administratieve kosten.

OVERMACHT

16. De leveringstermijn van de producten/goederen wordt verlengd met de periode, gedurende welke BAT SERVICES door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

Overmacht is elke gebeurtenis die aan de redelijke controle van BAT SERVICES ontsnapt en die de uitvoering van haar verbintenissen beïnvloedt, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot, natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van BAT SERVICES valt, in het bijzonder derden bij wie zij zich bevoorraadt.

Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel BAT SERVICES als de klant bevoegd de bestelling te annuleren, zonder dat de klant evenwel aanspraak kan maken op enige vergoeding. BAT SERVICES heeft niettemin recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

ANNULERING VAN DE BESTELLING

17. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering van een bestelling die niet gerechtvaardigd is door overmacht (zie hierboven), is de klant een forfaitaire vergoeding van 25 % van de prijs van de bestelling verschuldigd. Deze vergoeding dekt de vaste en de variabele kosten, alsook de mogelijke winstderving.

BEËINDIGING

18. BAT SERVICES behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik te beslissen om geen verdere bestellingen meer van de klant te aanvaarden, om welke redenen ook, met inbegrip van, doch evenwel niet beperkt tot: geval van faillissement, staking van betaling, fusie of overname, vereffening.

SPLITSBAARHEID

19. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zou nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

20. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Belgisch recht.

De hoven en rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen partijen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn. BAT SERVICES behoudt zich niettemin het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank indien zij dit opportuun acht.

Last update 14.01.2010